ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η αειφόρος ανάπτυξη στην ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

Σε ένα πρωτόγνωρο, ασταθές περιβάλλον, με ουσιαστικά στοιχεία εκτεταμένης οικονομικής και θεσμικής κρίσης, καλείται η Τοπική Αυτοδιοίκηση, μέσα από θεσμοθετημένες θέσεις και αρμοδιότητες, να απλοποιήσει, με πυρήνα το περιβάλλον και κυρίως την προστασία του, την αειφόρο-βιώσιμη ανάπτυξη.

 

Η αειφόρος αξιοποίηση του φυσικού πλούτου ανά περιοχή πρέπει να αποτελεί, για τις τοπικές κοινωνίες, πρώτη προτεραιότητα, με βασικό άξονα την καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών και καλύτερων όρων ζωής για τους πολίτες.

 

Το κόμμα των ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, στα πλαίσια αυτά, καταθέτει προτάσεις και θέσεις που σχετίζονται με έργα και δραστηριότητες αναπτυξιακού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αειφόρου-βιώσιμης ανάπτυξης.

 

Κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή της αειφόρου ανάπτυξης καλούνται να παίξουν οι πολίτες, οι μαζικοί φορείς, οι επιχειρήσεις, με τη συμμετοχή τους σε όλα τα επίπεδα εφαρμογής του σχεδίου.

 

Ο εθελοντισμός και η συμμετοχικότητα αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της καλύτερης δυνατής αξιοποίησης των προτάσεών μας, όπου οδηγεί σε μια κοινωνία πιο ασφαλή, σε όλα τα επίπεδα, και σε ένα υψηλό περιβάλλον διαβίωσης.

 

Τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα, το εθνικό «Πράσινο Ταμείο» καθώς και άλλοι θεσμοθετημένοι εθνικοί πόροι θα σηκώσουν το οικονομικό βάρος εφαρμογής των προτάσεων για αειφόρο ανάπτυξη. Η εξασφάλιση των κονδυλίων σαφώς εξαρτάται από την ωριμότητα των έργων που προτείνουμε, ως προς τη μελετητική αρτιότητά τους.

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

 

Το πρόγραμμα θα πρέπει να εφαρμοστεί σε επίπεδο δήμου, με συνδυαστικές χρηματοδοτήσεις, με κύριους άξονες την πρόληψη – επαναχρησιμοποίηση – ανάκτηση και ανακύκλωση των στερεών αποβλήτων. Ο δήμος, που θα προχωρήσει στην εφαρμογή – πρόγραμμα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, θα πρέπει αρχικά να εκπονήσει προγράμματα διαλογής υλικών, όπως αλουμίνιο, γυαλί, χαρτί, υλικά συσκευασίας, έλαια-ορυκτέλαια, από την πηγή τους, για παράδειγμα εστιατόρια, λαϊκές αγορές και καλλιέργειες. Τα υλικά αυτά με την κατάλληλη επεξεργασία θα μπορούσαν να ξαναχρησιμοποιηθούν. Τα σχολεία και οι επιχειρήσεις θα αποτελέσουν τον πυρήνα των προγραμμάτων αυτών, λαμβάνοντας ανταποδοτικά οφέλη όπως βιοντήζελ που παράγεται από τα έλαια, για θέρμανση ή χρηματοδότηση του προγεύματος των σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

 

 • Ø Εναλλακτικά προγράμματα παραγωγής ζωοτροφών από απορρίμματα λαϊκών αγορών, εστιατορίων και κάποιων γεωργικών υπολειμμάτων.
 • Ø Πρόγραμμα επιλεκτικής συλλογής επικίνδυνων αποβλήτων όπως μπαταρίες, γραφικές ύλες, φάρμακα, διαλύτες, χρώματα κλπ. Η συνεργασία της τοπικής αγοράς (χρωματοπωλεία, φαρμακεία κλπ.) θεωρείται δεδομένη και αποτελεί τον πυρήνα του προγράμματος. Ήδη η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει προχωρήσει στη συλλογή παλαιών ηλεκτρικών συσκευών μέσα από εφαρμοζόμενα προγράμματα που σήμερα διαχειρίζονται ιδιωτικές εταιρείες. Θεωρούμε ότι αυτή η πρωτοβουλία πρέπει να ενταχθεί σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που θα έχει πυρήνα τον δήμο και όχι ιδιώτη.
 • Ø Προγράμματα συλλογής μπαζών, οικοδομικών απορριμμάτων, υλικών κατεδάφισης, με σκοπό την επεξεργασία τους και την επαναχρησιμοποίησή τους.
 • Ø Υποχρεωτική συμμετοχή όλων των δήμων στην αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων.
 • Ø Πρόγραμμα προστασίας υδατορευμάτων και χειμάρρων από την ανεξέλεγκτη απόρριψη στερεών αποβλήτων.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

 • Ø Οι μητροπολιτικοί δήμοι απαιτείται να αναλάβουν εξ’ ολοκλήρου τη διαχείριση υγρών αποβλήτων με τη σύσταση κοινού φορέα λειτουργίας του συνόλου των έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων.
 • Ø Δημιουργία εργοστασίου επεξεργασίας λυμάτων, απορριμμάτων λαϊκών αγορών, εστιατορίων καθώς και γεωργικών απορριμμάτων για παραγωγή λιπασμάτων (εδαφοβελτιωτικών λιπασμάτων).
 • Ø Το μέγα πρόβλημα, που θα επιδεινωθεί τα επόμενα χρόνια, της υποχώρησης των υπόγειων υδάτων (με αρνητικά αποτελέσματα στη γεωργία) οδηγεί στην επαναχρησιμοποίηση και επεξεργασία λυμάτων στη γεωργία αλλά ακόμη και στον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

 

 • Ø Θεωρούμε αδιαπραγμάτευτη και πάγια θέση του κόμματός μας ότι το νερό είναι δημόσιο αγαθό, απαραίτητο για την επιβίωση ανθρώπων, φυτών και ζώων, ανήκει στον Ελληνικό λαό και δεν ιδιωτικοποιείται .
 • Ø Αξιοποίηση και προώθηση ιαματικού τουρισμού.
 • Ø Εγκατάσταση ειδικού δικτύου μονωμένων αγωγών τηλεθέρμανσης κτηρίων της δημοτικής κοινότητας έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το οξυμένο πρόβλημα του πετρελαίου.
 • Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για την εξοικονόμηση υδατικών πόρων στην καθημερινότητά μας.
 • Ø Πρόγραμμα βελτίωσης ή αποκατάστασης εξωτερικών και εσωτερικών δικτύων ύδρευσης.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

 • Ø Πρόγραμμα προστασίας και ανάδειξης περιαστικού και αστικού πρασίνου.
 • Ø Ήπια ανάπτυξη σε αστικές και ημιαστικές περιοχές με έργα όπως μονοπάτια, θέσεις θέας και παρατήρησης.
 • Ø Πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης των δασών και των δασικών εκτάσεων, των αναδασώσεων περιοχών και των αγροτικών εκτάσεων με την πλήρη ευθύνη των δήμων.
 • Ø Δημιουργία αντιπυρικών ζωνών με δίκτυο πυρόσβεσης και διαχείρισης γεωργικών εκτάσεων.
 • Ø Πρόγραμμα δημιουργίας εκτροφείου θηραμάτων και προϊόντων δασοκομίας.

 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΗ Η ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΜΑΣ ΠΛΟΥΤΟΥ.

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

 • Ø Σύσταση συμβουλευτικών υπηρεσιών, ανά Δήμο, για την εκμετάλλευση γεωργικών και δασονομικών προϊόντων.
 • Ø Επαγγελματική κατάρτιση και δράσεις ενημέρωσης αγροτών.
 • Ø Προώθηση νέων τεχνικών και μεθόδων καλλιεργειών και αρδεύσεις.
 • Ø Ενημερωτικές διαλέξεις στα σχολεία, για το νέο τύπο γεωργίας, όπως βιολογικά προϊόντα και βιοενεργειακά κτλ.
 • Ø Προώθηση καλλιέργειας και εκμετάλλευσης ειδικών φυτών, όπως αρωματικά, βότανα για φαρμακευτική χρήση, λουλούδια, μελισσοκομία, καθώς και προϊόντων δάσους, δασοκομίας.
 • Ø Ειδικά προγράμματα εκμετάλλευσης εγκαταλειμμένων εκτάσεων για χρήση φωτοβολταϊκών.
 • Ø Οργάνωση τοπικών δικτύων προώθησης αγροτικών προϊόντων με την βοήθεια και του Internet.
 • Ø Ανάπτυξη αγροτουριστικών δραστηριοτήτων, με σύνδεση τουρισμού και αγροτικού τομέα, με στόχο την ανάδειξη της αγροτικής κληρονομιάς και την αναμόρφωση της υπαίθρου.
 • Ø Μέσα από άριστους ιατρικούς ελέγχους, ουσιαστικές συνθήκες υγιεινής,

 

 

 

ενισχύουμε τις τοπικές οικονομίες, με τη δημιουργία σύγχρονων σφαγείων.

ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

 • Ø Πλήρης καθορισμός χρήσεων γης, ενταγμένοι σε ένα σύγχρονο ρυθμιστικό και χωροταξικό σχέδιο, έτσι ώστε να σταματήσει η άναρχη οικιστική ανάπτυξη και τα παράνομα μπαζώματα σε ρέματα, καθώς και καταπατήσεις δημόσιας γης.
 • Ø Ανάπλαση οικιστικού ιστού με νέα πρότυπα, όπως μεγάλα πεζοδρόμια και αυξημένο πράσινο.
 • Ø Άμεσες παρεμβάσεις στον ήδη δομημένο αστικό ιστό.

α . Αξιοποίηση παλαιών βιομηχανικών κτηρίων, για σύγχρονες χρήσεις.

β . Κατεδαφίσεις παλαιών κτηρίων και αξιοποίηση των εκτάσεων για πράσινες γειτονιές.

γ . Διαμόρφωση δικτύων πεζόδρομων, δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, ποδηλατοδρόμων.

δ . Δίκτυο σύνδεσης των παραπάνω, που θα εμπλουτίζεται με φυτεύσεις πρασίνου, τοποθέτηση καθιστικών και φωτιστικών και σύνδεσης τους με πλατείες και πάρκα.

ε . Χρήση βιοκλιματικών υλικών σε πλατείες και πεζοδρόμια.

 

 • Ø Πλήρη εφαρμογή του προγράμματος « Ολοκληρωμένα Σχέδια για την Αστική και Αγροτική Αναγέννηση» με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών και εκσυγχρονισμό των κοινωνικών υποδομών.

α . Ιδιαίτερα στην Αττική και στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, χρειάζεται άμεση υιοθέτηση νέων Ρυθμιστικών Σχεδίων.

β . Ανακοπή της άμετρης επέκτασης του αστικού οικισμένου χώρου, με την αξιοποίηση ελεύθερων χώρων.

 

 

 

γ . Χωροθέτηση αξόνων οικονομικών δραστηριοτήτων. ( Βιομηχανικοί πυρήνες, εμπορικοί άξονες, περιοχές διαμετακομιστικού εμπορίου κλπ)

δ . Επέκταση του οικιστικού άξονα, ανά Δήμο, έτσι ώστε να υπάρξει αξιοποίηση όλων των χώρων της περιοχής. Η υπερσυγκέντρωση οικονομικών επενδύσεων, περιβαλλοντικών παρεμβάσεων και αθλητικών και πολιτιστικών υποδομών, αποτελεί ανάχωμα στην τοπική αξιοποίηση των περιοχών (ανά δήμο) .

 • Ø Αξιοποίηση παράκτιων ζωνών, με την ανάπτυξη τουριστικών- εμπορικών επιχειρήσεων.
 • Ø Ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών για την κατασκευή νέων μαρίνων, για φιλοξενία σκαφών και άλλων θαλάσσιων δραστηριοτήτων υπό τον έλεγχο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 • Ø Ανάδειξη τοπικών παραλιών, με την εφαρμογή μέτρων για την σωστή λειτουργία, χρήση, προστασία και διατήρηση τους.
 • Ø Ανάπτυξη ειδικών κανόνων σε σχέση με τα φυσικά αποθέματα (όπως υδατικό απόθεμα), που θα έχει «όρια» χρήσης και όχι υπερεκμετάλλευση.
 • Ø Διαχείριση και αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων οικοπέδων εντός σχεδίου πόλης, με τον καθαρισμό τους και την περίφραξη τους, έτσι ώστε να σταματήσουν να είναι εστίες ρύπανσης. Αυτοί οι χώροι, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως χώροι στάθμευσης οχημάτων, καθώς και για άλλες χρήσεις.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

 • Ø Εκπόνηση προγραμμάτων για την μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου.
 • Ø Νέες κυκλοφοριακές μελέτες, ανά Δήμο, για την δημιουργία συστήματος συνδυασμένων μεταφορών, αξόνων και κόμβων αλλαγής μεταφορικού μέσου (οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, λιμάνια και μαρίνες), έτσι ώστε να μειωθεί ο χρόνος μεταφοράς των επιβατών και να γίνει καλύτερη η προσβασιμότητα των δημοτών σε περιοχές και προορισμούς που επιθυμούν να μεταβούν.
 • Ø Πρόγραμμα αναβάθμισης θαλάσσιων υποδομών, με στόχο την αναβάθμιση του τουρισμού και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το αναβαθμισμένο δίκτυο θαλάσσιων μεταφορών θα προσφέρει ενίσχυση και στην τοπική αγροτική παραγωγή, στις υπηρεσίες και το εμπόριο.
 • Ø Πρόγραμμα επέκτασης του Μετρό της Αθήνας καθώς και ολοκλήρωση των εργασιών του Μετρό της Θεσσαλονίκης.
 • Ø Δημιουργία νέων κυκλοφοριακών γραμμών και άμεση σύνδεση τους με τους σταθμούς του Μετρό, για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των απομακρυσμένων περιοχών.
 • Ø Ενίσχυση των τοπικών συγκοινωνιών, με νέα δίκτυα.
 • Ø Άμεση κατασκευή χώρων στάθμευσης δίπλα στους σταθμούς του Μετρό, λεωφορειακών σταθμών, λιμανιών.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Ø Πρωτοβουλίες, ανάδειξης της τοπικής κληρονομιάς των Δήμων, σε συνεργασία, με εκπαιδευτικά ιδρύματα. Στόχος, η προσέλκυση νέων ανθρώπων που να γνωρίζουν τις περιοχές τους και μπορούν να συνδράμουν στην βιώσιμη ανάπτυξή τους.
 • Ø Προγράμματα αναπαλαίωσης κτηρίων υψηλής αρχιτεκτονικής αξίας, με αποκατάσταση ζημιών και αξιοποίηση τους, αναδεικνύοντας την πολιτιστική μας κληρονομιά.
 • Ø Αξιοποίηση των αναπλασμένων κτηρίων ως χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων, κέντρων περιβάλλοντος, δημιουργία δημόσιου ΙΕΚ, διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων με διάφορους τομείς απασχόλησης και δραστηριοτήτων, ανά περιοχή.
 • Ø Προγράμματα τοπικών πολιτιστικών εκδηλώσεων, υπό την αιγίδα του Δήμου, με έμφαση στους νέους, τους μαθητές- φοιτητές, νέους τοπικούς καλλιτέχνες, ερασιτεχνικά σχήματα κλπ.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

 • Ø Προγράμματα ανάδειξης και προβολής, των τουριστικών- εμπορικών- γεωργικών επιχειρήσεων με περιβαλλοντικό χαρακτήρα, με την συμμετοχή του Δήμου, για την προσέλκυση τουριστών- επισκεπτών, προσφέροντας ολοκληρωμένα πακέτα.
 • Ø Κατασκευή και αξιοποίηση θέσεων θέας, ανά περιοχή, δημιουργία νέων διαδρόμων περιπάτου, αξιοποίηση παραλιμένιας ζώνης και βουνού, δημιουργία νέων ποδηλατοδρόμων.
 • Ø Με στόχο την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, και ανάλογα τα τοπικά χαρακτηριστικά, θα πρέπει να δημιουργηθούν κέντρα καταδύσεων ( για την τουριστική εκμετάλλευση ναυαγίων, βυθισμένων οικισμών κλπ), κέντρα αναρρίχησης ( σε συνεργασία με ορειβατικούς συλλόγους).
 • Ø Πρόγραμμα προσέλκυσης επισκεπτών ανά περιοχή, με την σύνδεση τοπικών προορισμών με την ευρύτερη περιοχή (αρχαιολογικούς χώρους, χώρους υψηλής οικολογικής αξίας και αισθητικής, θρησκευτικούς χώρους).
 • Ø Προγράμματα ανάδειξης των τοπικών γεωργικών προϊόντων, μέσω των προσφερόμενων ειδών διατροφής από τις τουριστικές- εμπορικές επιχειρήσεις.
 • Ø Σύνδεση τουρισμού- αθλητισμού και αναβάθμιση των αθλητικών κέντρων των Δήμων.
 • Ø Εκπόνηση, ειδικών κανονισμών, ανά περιοχή, για το είδος των διαφημιστικών πινακίδων, όπως μέγεθος, υλικά, χρώματα, ένταση φωτισμών, που θα εναρμονίζονται με το φυσικό περιβάλλον της περιοχής, αλλά και άλλα μέτρα που θα έχουν να κάνουν με τον χρωματισμό των κτηρίων, στα πλαίσια ανάπτυξης του αρχιτεκτονικού ύφους της περιοχής.
 • Ø Πρόγραμμα ενθάρρυνσης της τοπικής αγοράς και οικονομίας, για να χρησιμοποιούνται υλικά που είναι φιλικά προς το περιβάλλον και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων των Δήμων. Το γρήγορο κέρδος της «πλαστικής καρέκλας» και του «χημικού γεωργικού προϊόντος» δεν είναι το μέλλον μας.

ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ- ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 • Ø Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, από τους Δήμους, που θα φέρουν νέες πηγές εσόδων, μέσω της πράσινης ενέργειας, του προγράμματος «Πράσινα- Βιώσιμα Κτήρια», τα οποία θα ενισχύσουν την οικοδομική δραστηριότητα και θα δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Ø Αποδέσμευση χώρων από Υπουργεία και οργανισμούς, και αξιοποίηση τους από τους Δήμους, με στόχο την συνεργασία τους με τον ιδιωτικό τομέα, για την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Στους χώρους αυτούς μπορούν να δημιουργηθούν τεχνολογικά και επιχειρηματικά πάρκα, με την Αυτοδιοίκηση να έχει την πλήρη ευθύνη λειτουργίας τους.
 • Ø Ίδρυση, ανά Δήμο, Κοινωνικής Επιχείρησης, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με δραστηριότητες κοινωφελούς χαρακτήρα, καθώς και για την στήριξη κοινωνικών ομάδων όπως άνεργοι, ΑΜΕΑ κλπ.

 

Το κόμμα των ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, καταθέτει ένα πλήρες πρόγραμμα αειφόρου ανάπτυξης, για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με όραμα και στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, πράσινης ανάπτυξης και την ανάδειξη του πολιτισμικού και πολιτιστικού χάρτη της χώρας μας.

 

Με κέντρο τον πολίτη, μπορούμε να αναπτύξουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αειφόρου ανάπτυξης, με ιεραρχημένες δομές που σταδιακά μπορούν να υλοποιηθούν.

Η ενεργή συμμετοχή όλων, αποτελεί την ασφαλιστική δικλείδα επιτυχίας του προγράμματος μας.

 

Ο Πρόεδρος των Ελευθέρων Πολιτών
Μιχάλης Νικητάκης

ypografh-proedrou-1024x323